Domažlická 168b

318 00 Plzeň

Zavolejte nám

+420 777 256 654

Napište nám

balicek@gear-diagnostics.cz
obchod@gear-diagnostics.cz

Naše služby

Domů / Naše služby

Termodiagnostika

Detekce problémů v rané fázi

Na poli průmyslu a energetiky se termokamery používají pro kontrolu transformátorů, vedení, převodovek a dalších komponentů, které jsou kritické pro bezproblémový provoz.
 
V automobilovém průmyslu mohou termokamery odhalit problémy s přehříváním, nedostatečným chlazením nebo nesprávnou instalací komponentů. Ve výrobě a inženýrství jsou termovizní kamery často používány pro identifikaci teplotních nehomogenit v materiálech nebo pro sledování teplotních procesů v rámci výrobní linky a jiných důležitých procesů.
 
Klíčovým přínosem termokamer je hlavně jejich schopnost detekovat problémy v začínající fázi, často dříve, než se projeví jakýmkoliv dalším způsobem. Díky tomu mohou průmyslové podniky ušetřit značné náklady na případné opravy a výpadky výroby, zlepšit bezpečnost a prodloužit životnost strojů.
 
V průmyslu je kladen velký důraz na maximální spolehlivost a bezporuchovost strojů a zařízení, kdy stále častěji jsou používány nové metody preventivní údržby ke zjišťování stavu výrobní technologie. Své místo v provádění preventivní údržby našla i termovize.
 

Termovizní měření

Termovizní měření umožňuje získat viditelnou informaci o rozložení teplot na povrchu snímaného tělesa. Termovizní měření se provádí za provozu, bez nutnosti odstavení připojených technologií a bez jakéhokoliv vlivu na měřený objekt.

Pomocí termovize lze provádět například kontrolu (diagnostiku) :

• elektrických zařízení (stav a kvalita spojů a svorek, zatížení transformátorů, izolátorů a odpojovačů )

• výrobních technologií (např. stav vyzdívek a izolací)

• pomocník pro analýzu příčin závad výrobků ,např. výroba plastových dílů

Zde je patrné přehřátí prostřední přívodní fáze v rozvaděči v důsledků nedostatečného dotažení spoje:

Na tomto obrázku byl identifikován vodič s poddimenzovaným průřezem:

Vibrodiagnostika

Co je to vibrační diagnostika?

Vibrační diagnostika je důležitou součástí prediktivní údržby strojů. V průběhu let se diagnostika vibrací osvědčila jako nejúčinnější kontrola „zdraví strojů“. Přístroje pro diagnostiku vibrací pomáhají předvídat případné selhání stroje. Pokud je aplikována prediktivní údržba a stroje jsou pravidelně kontrolovány, závady stroje mohou být objeveny již v počáteční fázi a mohou být podniknuty příslušné kroky k jejich odstranění. Tímto způsobem můžete zabránit nečekaným odstávkám strojů a popřípadě se vyhnout výměně částí, které jsou stále v dobrém stavu. Firma Gear- Diagnostics má celou řadu zařízení pro diagnostiku vibrací, od jednoduchých vibrometrů až po pokročilé vibrační analyzátory a on-line monitorovací systém GSS 2.1. Data z těchto přístrojů mohou být přenesena do PC, nebo telefonu zákazníka, který si tak může sledovat aktuální hodnoty, teploty, nebo trendy vibrací v aktuálním čase.
 

Jak to funguje?

Každý stroj, který je v provozu, vytváří vibrace. Signál těchto vibrací obsahuje spoustu informací o stavu stroje. Pro měření vibrací používáme vibrometr nebo analyzátor vibrací. Snímač musí být namontován na vhodném místě na stroji (např. ložiskový domek). Přístroj měří vibrační signál. Na základě vhodného zpracování vibračního signálu informuje o závažnosti vibrací a možných poruchách stroje. Nejčastějšími poruchami rotačních strojů jsou nevyváženost, nesouosost, mechanické uvolnění a závady ložisek.
 
Jednorázové měření
Uplatnění převážně v rámci reaktivní údržby, kdy je měření požadováno jako přímý důsledek změny stavu zařízení.
 
Periodická měření
(pochůzky) Jsou součástí plánu preventivní a prediktivní údržby, kdy se vibrace měří záměrně na stroji i v bezvadném stavu s pravidelným časovým odstupem (týdenním, měsíčním, čtvrtletním apod.) daným důležitostí a typem měřeného zařízení. Na základě sledování a analýzy těchto změn ve spektrech lze účinně a za plného provozu identifikovat vznikající poškození a určit jeho příčinu.
 

Kdy je potřeba vibrodiagnostika ?

Hlavním cílem vibrodiagnostiky je odhalit skutečný stav zařízení a tím umožnit plánování údržby, minimalizovat zbytečné opravy a předcházet havarijním stavům (odstávkám). Vibrační diagnostika / vibrodiagnostika (měření vibrací) patří k metodám bezdemontážní nedestruktivní diagnostiky rotačních strojů a zařízení. Dobrá znalost technického stavu stroje vám pomůže v rozhodování o tom, jak dlouho můžete ještě zařízení provozovat, popřípadě pro rozhodnutí o odstávce a opravě. Analýza vibrací odhalí takové stavy jako je např. nevývaha, nesouosost, poškození ložisek nebo převodovky, atd

Ustavování soustrojí pomocí Laseru

Je určitě naprosto zřejmé, že nejzákladnější požadavek na každý rotující systém, re- spektive pohonnou jednotku, je dán požadavkem na maximální spolehlivost, což se dá vyjádřit ve spojení s ekonomikou provozu také jako dlouhodobá životnost. Skutečnost, že opak bývá často pravdou, lze dokázat na úplně základním faktu. S překvapením můžeme tvrdit, že 99% strojů pracuje s vyosením. Může se to zdát přehnané tvrzení, avšak dokonalé ustavení není možné“. Je nutné si plně uvědomit, že ve skutečnosti malá nesouosost a tím i nízké vibrace jsou nutné, aby bylo funkční mazání, které je dnes prováděno většinou tzv. hydrodynamicky.

Při řešení problematiky ustavení v celé své komplexnosti si také musíme dále uvě- domit, že při rotaci působí celá řada vlivů, teplo od tření v ložiscích a od ohřívaní maziva, pohyb základu stroje a podobně, tedy jevy, které pohybují rotujícím systémem všemi mož- nými směry, takže je nutné počítat s rozdílem polohy rotujícího systému za klidu a za rotace, to znamená v provozním stavu. Jak už byla zmínka, hlavním cílem ustavení je maximalizace provozní spolehlivosti, a tím prodloužení životnosti strojů a zařízení.

Přesným ustavením se pak dosáhne:

• snížení nadměrných axiálních a radiálních sil v ložisku, tím se zvýší jejich životnost a dynamická stabilita rotoru,

• vyloučení možnosti poškození hřídele vlivem únavy materiálu způsobené cyklickými silami,

• minimalizace opotřebení části spojek,

• minimalizace průhybu hřídele mezi místem přenosu výkonu (u spojky) a koncovým ložiskem, udržuje rotorové vůle,

• snížení spotřeby energie (doložené příklady ukazují na úsporu 2÷17%),

• snížení úrovně vibrací krytů strojů, ložiskových stojanů a rotorů. Na rotujícím systému v provozu není jednoduché změřit vyosení. Radiální síly přenášené z hřídele na hřídel jsou statické, což způsobuje, že vnější měření je složité (umístění snímačů na kryty, resp. povrch stroje nepřináší daný efekt měření), takže se sledují sekundární projevy těchto sil, které způsobují následující symptomy:

• předčasné poškození ložiska, těsnění, hřídele nebo spojky

• nadměrné radiální a axiální vibrace (testy ukázaly, že rozdílné provedení spojek způsobí odlišné chování ve vibrační oblasti),

• vysoká teplota ložiska nebo jeho okolí nebo vysoká teplota oleje,

• únik oleje přes těsnění ložiska

• poškození základových šroubů,

• ztráta nebo zlomení spojkových čepů,

• zahřívání spojky za běhu, ihned po zastavení teplota klesá (u pružné spojky se objevuje prach pružného elementu),

• po určité době provozu narůstá házivost hřídele,

• narůstá poruchovost spojek a zrychluje se opotřebení,

• hřídele se lámou nebo praskají blízko spojkového ložiska nebo hlavy spojky,

• nadměrné množství plastického maziva nebo oleje na vnitřní straně bezpečnostního krytu spojky, což je shrnuto v následující podobě. Nesouosost se projevuje pěti vzájemně souvisejícími problémy:

• zvýšenými vibracemi,

• nárůstem energetických ztrát,

• zvýšeným zatížením ložisek, těsnění a jiných mechanických součástí,

• snížením výrobní kapacity,

• sníženou výrobní kvalitou. ustavením (nesouosostí). Některé průzkumy však tvrdí, že až 90% strojů je provozováno s nedodržením předepsaných tolerancí.

 Není překvapením, že nadměrné vibrace, selhání ložisek, poškození těsnění, selhání spojek, zkrácení doby provozu stroje a zvýšené účty za energii jsou přijímány za
nedílné součásti údržby strojů. Často teprve velmi zhoršený stav, jako je riziko úrazu a havárie zařízení, neplánované výluky ve výrobě nebo snížená kvalita výrobků, nás přinutí zaměřit se na tyto zásadní problémy a věnovat jim svou pozornost.

Online diagnostika systémem GSS 2.1

Diagnostický monitorovací systém GEAR Systems GSS 2.1

Monitorování vibrací převodovek systémem GSS 2.1 zajistí včasnou detekci, identifikaci poruchy a určení příčiny jejího vzniku. Predikce těchto závad zamezí nevratnému poškození ozubení, ložisek , atd. S tím také souvisí eliminace náhlých odstávek způsobených totální havárií strojního uzlu. Konečným přínosem tohoto systému je minimalizace nákladů spojených se skladováním náhradních dílů, nečekaných prostojů výrobních linek, atd.

Stručný popis systému GSS 2.1.

Měření vibrací a teploty je řešeno pomocí čidel umístěných na vyhovujících měřících místech v blízkosti měřených ložisek. Naměřený signál z jednotlivých čidel je následně přenášen pomocí kabeláže do vyhodnocovací jednotky. Vizualizace je následně řešena signalizačním sloupkem pomocí sumárních digitálních výstupů (zelená – provoz, žlutá – upozornění, červená – výstraha), stejně tak jsou výstupní binární digitální signály zavedeny do řídicího systému a následně na display vyhodnocovací jednotky. Náhled na aktuální měřené hodnoty měřených parametrů vibrací je možno skrze dodávaný software (součást dodávky).

 

Prediktivní údržba:

Naše společnost vznikla na základě letitých zkušeností s průmyslovými stroji, a hlavně díky tomu nyní dokážeme pomoci firmám s tím, aby porozuměli svým vlastním výrobním strojům. Aby věděli co potřebují k delší životnosti a spolehlivosti. Odměnou jim pak je nemalá úspora finančních nákladů.